Vihreät yrittäjät

Säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.05.2011

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vihreät Yrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue ja Vihreän liiton puoluekokouksesta nimitystä puoluekokous.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja rohkaista vihreästi ajattelevien yrittäjien verkostoitumista, edistää yrittäjien asemaa, tuoda yrittäjänäkökulmaa esille puolueessa ja yhteiskunnassa, sekä tuoda esille sekä kehittää puoluetta myös yrittäjien puolueena. Yhdistys edistää kestävää kehitystä sekä ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta yritystoiminnassa. Toiminnassa huomioidaan erityisesti pien- ja yksinyrittäjien, sekä toisaalta useampia ihmisiä työllistävien yrittäjien erilaiset intressit.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja sekä muita jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia;
 2. kerää ja välittää tietoa;
 3. harjoittaa ja tukee tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
 4. tekee aloitteita ja kannanottoja;
 5. ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan;
 6. tarjoaa puitteet jäsenistön keskinäiselle yhteydenpidolle ja muillakin samankaltaisilla tavoilla toimii jäsentensä parhaaksi;
 7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvi-, juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa, alan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä kirpputoritoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimintaansa varten tarpeellisia avustuksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä, muuta kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistysjäsenet ja henkilöjäsenet. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistysjäsenet

Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka tukee yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka jäsenet ovat Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistysjäsen maksaa vuosittain jäsenmääränsä perusteella määräytyvän jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Henkilöjäsenet

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa jäsenmaksun. Henkilöjäsen ei voi olla jäsenenä johonkin toiseen puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

Henkilöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta henkilöjäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

Puoluekokous päättää vuosittain:

 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden;
 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistysjäsenen, jos tämä

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa henkilöjäsenen, jos tämä

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 • asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa.

Hallitus voi katsoa henkilöjäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos henkilöjäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6. TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään kaksi yhdistysjäsentä tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänivaltaisista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai muuhun osoitteeseen, mikäli sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu.

Jäsenten aloiteoikeus

Yhdistysjäsenillä, henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet on toimitettava viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta kirjallisena yhdistyksen hallitukselle.

9. ÄÄNIVALTA YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Yhdistysjäsenten äänivalta

Jokaisella yhdistysjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yhtä monta ääntä kuin sillä on sellaisia henkilöjäseniä, jotka eivät ole suoraan Vihreät yrittäjät ry:n henkilöjäseniä.

Yhdistysjäsenet käyttävät äänivaltaansa siten, että jokaisella yhdistysjäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa kymmentä sellaista henkilöjäsentään kohti, joka ei ole suoraan Vihreät yrittäjät ry:n henkilöjäsen.

Yhdistysjäsenen äänet jaetaan yhdistysjäsenen äänivaltaisten edustajien kesken tasan, kuitenkin siten, että yksi yhdistysjäsenen äänivaltainen edustaja voi käyttää enintään kymmentä ääntä. Jos yhdistysjäsenen käyttämä äänimäärä ei ole tasaluku, käytetään murtolukuja.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen sellaisesta henkilöjäsenestä, jotka eivät ole suoraan Vihreät yrittäjät ry:n henkilöjäseniä, on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Henkilöjäsenten äänivalta

Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa kullakin yksi ääni.

9. PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokoukset avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

 • Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;
 • Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
 • Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

10. SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan yhdistykselle puheenjohtaja;

valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 3. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja;

hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle;

päätetään yhdistysjäsenten jäsenmaksusta seuraavalle kalenterivuodelle;

hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset sekä hallitukselle määräajassa jätetyt aloitteet.

11. KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset sekä hallitukselle määräajassa jätetyt aloitteet.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös on tehtävä 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välillä on oltava vähintään 30 päivää.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaetaan sen varat tasan yhdistyksen yhdistysjäsenten kesken tai, mikäli yhdistysjäseniä ei ole, varat siirretään puolueelle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

Vihreät yrittäjät on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään